منـــوی اصــلی
فرم ارسال خلاصه فرايند جشنواره آموزشي شهيد مطهري

بسمه تعالی

فرم ارسال خلاصه فرايند جشنواره آموزشي شهيد مطهري- 1397

نام و نام خانوادگی درخواست کننده:                          دانشکده محل خدمت:   

شماره تلفن همراه:                  شماره تلفن ثابت:                        پست الکترونیک:

 

عنوان فارسي:  

عنوان انگليسي:

حيطه نوآوري:

¢ حیطه نوآوری را علامت بزنید:   

      تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

      یاددهی و  یادگیری

      ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)

      مدیریت و رهبری آموزشی

      یادگیری الکترونیکی

      طراحی و تولید محصولات آموزشی

نام همكاران و نوع و ميزان مشاركت هر يك از ايشان در فعاليت مورد نظر را ذكر نماييد. (اولين نفر به عنوان نماينده مجريان محسوب مي شود رديف قابل افزايش است)

امضاء

ميزان مشاركت

نوع همكاري

درجه دانشگاهي

سمت در اين فعاليت

نام و نام خانوادگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل انجام فعاليت:                     دانشكده        گروه/رشته        مقطع تحصيلي          فاز        بيمارستان            بخش باليني

مدت زمان اجرا:                      تاريخ پايان: 

 

  • هدف كلي:
  • اهداف ويژه /اهداف اختصاصي:

 

 

بيان مسئله (ضرورت انجام و اهميت اهداف انتخابي را ذكر كنيد):

 

مرور تجربيات و شواهد خارجي (با ذكر رفرانس):


مرور تجربيات و شواهد داخلي (در اين بخش سوابق اجرایي اين نوآوري در دانشگاه و كشور به طور كامل ذكر و رفرانس ذكر شود):

 

شرح مختصري از فعاليت صورت گرفته را بنويسيد (آماده سازي، چگونگي تجزيه و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژي، اجرا و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد):

 

شيوه هاي تعامل با محيط كه در آن فعاليت نوآورانه به محيط معرفي شده و يا مورد نقد قرار گرفته را ذكر كنيد.

 

نتايج  حاصل از اين فعاليت و اين كه فعاليت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست يابد را بنويسيد.

 

 

سطح نوآوري

      در سطح گروه آموزشي براي اولين بارصورت گرفته است.

      در سطح دانشكده براي اولين بارصورت گرفته است.

      در سطح دانشگاه براي اولين بارصورت گرفته است.

       در سطح كشور براي اولين بارصورت گرفته است.

 

 برای دریافت فرم خلاصه اطلاعات فرایندها اینجا را کلیک کنید.

 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا